Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje o ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości naborze wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

 

Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl  w terminie: od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia  31 grudnia 2015 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o Pożyczkę:

Kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

 1. są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 2. zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Możliwe jest tylko jednokrotne uzyskanie pomocy finansowej w formie Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Pożyczka nie może zostać udzielona podmiotowi, o którym mowa w art. 6b ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

Zakres terytorialny Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ma charakter pilotażowy. Pożyczki  mogą być udzielane jedynie na realizację Przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów.

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet jest uruchamiany w 8 województwach w każdym po 6 powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia ogółem lub stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych kobiet wśród bezrobotnych ogółem:

 1. województwo kujawsko-pomorskie - powiaty: rypiński, brodnicki, mogileński, świecki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski;

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania ze środków Pożyczki

Przedsięwzięcia, których celem jest:

 1. uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
 2. rozwój działalności gospodarczej.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Pożyczki

Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji Przedsięwzięcia na:

 1. pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
 2. zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
 3. zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 4. adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 5. zakup materiałów i wyposażenia;
 6. ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Limity kwot Pożyczki

Wielkość Pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką.

Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.

Przedsiębiorca może uzyskać Pożyczkę tylko raz w okresie realizacji projektu – Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet.

Oprocentowanie Pożyczki  jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Więcej na stornie:

http://www.parp.gov.pl/index/more/46736