Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych 2017

okres obowiązywania:

od  1.06.2017 do  31.08.2017

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2017 r. wyniosło – 4.353,55 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 446).

Okres

1.06.2017 r. - 31.08.2017 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

174,14 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

217,68 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

261,21 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

174,14 zł
(I rok nauki)

emerytalne

17,00 zł

17,00 zł

rentowe

11,32 zł

2,61 zł

chorobowe

-

4,27 zł

wypadkowe

x*)

-

217,68 zł
(II rok nauki)

emerytalne

21,25 zł

21,25 zł

rentowe

14,15 zł

3,27 zł

chorobowe

-

5,33 zł

wypadkowe

x*)

-

261,21 zł
(III rok nauki)

emerytalne

25,49 zł

25,49 zł

rentowe

16,98 zł

3,92 zł

chorobowe

-

6,40 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

 

 

 

Zmiany w ważności wstępnych badań lekarskich + wzór skierowania

Od 1 kwietnia br. zmieniły się przepisy dotyczące wstępnych badań lekarskich, wymaganych przy zatrudnianiu pracowników. Po zmianie przepisów, badania wstępne nie będą wymagane, jeżeli w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie pracownik rozpocznie nową pracę i przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy. Oczywiście pod warunkiem, że pracodawca uzna, że poprzednie warunki pracy odpowiadają nowym.

Wzór skierowania na badania lekarskie

Wykaz zawodów refundowanych

W Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. opublikowana została Uchwała nr 13/385/15 z dnia 1 kwietnia 2015 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.Ww. uchwała została uprzednio pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Toruniu.

Załącznik