Termin składania dokumentów o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

Termin składania dokumentów o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
 
Zgodnie z § 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 z późniejszymi zmianami) osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (która ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub formach pozaszkolnych) składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż na dwa miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika, a w przypadku gdy dokształcanie teoretyczne realizowała w szkole – po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

Zmiana zasad na Półrocznym Konkursie Uczniowskim

W związku ze zmianami w Dzienniku  Ustaw Ministerstwa Edukacji, zmuszeni byliśmy zmienić zasady oceniania uczniów. Niestety , nie ma możliwości zwalniania osób z części egzaminu czeladniczego  , które na sprawdzianie otrzymały ocenę bardzo dobrą lub celującą. Mimo to zachęcamy  do wzięcia udziału w Konkursie. Czekają cenne nagrody!!!!!!

Proszę zapoznać się z Regulaminem

 

Zmiana zasad na Półrocznym Konkursie Uczniowskim

W związku ze zmianami w Dzienniku  Ustaw Ministerstwa Edukacji, zmuszeni byliśmy zmienić zasady oceniania uczniów. Niestety , nie ma możliwości zwalniania osób z części egzaminu czeladniczego  , które na sprawdzianie otrzymały ocenę bardzo dobrą lub celującą. Mimo to zachęcamy  do wzięcia udziału w Konkursie. Czekają cenne nagrody!!!!!!

Proszę zapoznać się z Regulaminem.

 

Gwarancje dla Młodzieży

Gwarancje dla młodzieży to postulat Komisji Europejskiej skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia młodym osobom do 25. roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Czytaj więcej: Gwarancje dla Młodzieży

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 13 stycznia 2015 r. zawarł porozumienie dotyczące realizacji w naszym województwie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Na mocy ww. porozumienia WUP w Toruniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach POWER 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” w której będą realizowane dwa działania:

  • Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe;
  • Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.
Czytaj więcej: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wsparcie w założeniu własnej firmy

Obecnie osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej mogą skorzystać m.in. z oferty projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” Banku Gospodarstwa Krajowego. Instytucją, która w województwie kujawsko-pomorskim przyjmuje wnioski o pożyczkę na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach ww. projektu jest Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego – www.ecdf.pl. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej udziela również Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl.

Czytaj więcej: Wsparcie w założeniu własnej firmy