Gwarancje dla młodzieży to postulat Komisji Europejskiej skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia młodym osobom do 25. roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Kraje UE zatwierdziły zasadę Gwarancji dla młodzieży i opracowały krajowe plany jej realizacji, dostosowując definicję Gwarancji dla młodzieży, stosownie do swojej sytuacji. W Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – przygotowało Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce obejmuje wsparciem osoby od 15 do 25 roku życia. Zakłada, że oferowane wsparcie będzie kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby. Istotne jest dobranie najskuteczniejszej formy wsparcia dla adresata programu, aby w ten sposób skutecznie poprawić jego sytuację na rynku pracy lub pomóc mu w znalezieniu zatrudnienia. Działania przewidziane do realizacji w ramach Gwarancji dla młodzieży koncentrują się na umożliwieniu zdobycia zawodu, zmiany zawodu lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia pracy.

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce przewidziany jest do realizacji na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Pracy, budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Regiony, w których stopa bezrobocia młodzieży na koniec grudnia 2012 r. według Eurostatu przekraczała 25%, otrzymały dodatkowe środki na realizację Gwarancji dla młodzieży ze specjalnej linii budżetowej UE przeznaczonej na zatrudnienie młodzieży – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI). W Polsce do tych regionów zaliczamy województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-pomorskie.

Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży“, w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

  • programu „Gwarancje dla młodzieży” – opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
  • oferty dla młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
  • realizatorów programu – zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Strona „Gwarancje dla młodzieży” grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł – zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalnie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektów realizowanych przez Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy). Zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Zachęcamy państwa do zapoznania się z ww. stroną internetową.