Informacja dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów, słuchaczy, rodziców i pracodawców – zmiana rozporządzeń

Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia ponadpodstawowego,  w tym zawodowego (branżowego) i ustawicznego wprowadzone rozporządzaniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 20120 r.

W dniu 15 maja 2020 r. ukazały się, dwa kolejne, wchodzące w życie z dniem 18 maja 2020 r. (z wyjątkiem części przepisów wchodzących w życie z dniem 25 maja 2020 r.) istotne dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozpo­rządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 871),

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozpo­rządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjo­nowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.  poz. 872).

Rozporządzenia te nowelizują odpowiednio przepisy rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej regulujących funkcjonowanie szkół i placówek w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania:

– rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r., wydanego na podstawie art. 30b ustawy – Prawo  oświatowe (szósta nowelizacja)  oraz

– rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. wydanego na podstawie art. 30c ustawy – Prawo  oświatowe (piąta nowelizacja).

I. Znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w spra­wie czasowego ograniczenia funkcjonowania jedno­stek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal­cza­niem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780 i 781) dotyczące kształ­cenia ponadpodstawowego, w tym zawodowego (branżowego) oraz kształcenia ustawicznego.

Przepisy § 3 rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r.  dopuszczają, przy speł­­nie­niu okre­ślo­­nych warunków, możliwość realizacji od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. organi­zo­wa­nych przez szkołę zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych oraz realizacji zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy w klasach progra­mowo najwyższych branżowych szkół I stopnia (pkt 2, 2b i 2c). Dopuszcza się także możli­wość realizacji, od 25 maja do 7 czerwca 2020 r., praktyk zawodowych u pracodawców przez ucz­niów klas III techników (pkt 2 i 2e), a także możliwość realizacji staży uczniowskich u praco­daw­ców przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i klas III techni­kum (pkt 2 i 2d). Przedłużono do 7 czerwca 2020 r. możliwość realizacji praktyk zawo­do­wych przez uczniów (słuchaczy) semestrów programowo najwyższych szkół policeal­nych (pkt 2a) oraz zawieszenie turnusów dla młodocianych pracowników organizowanych w szko­łach prowa­dzą­cych kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego (pkt 3). (W cyto­wa­nych niżej przepisach pogrubioną czcionką oznaczono nowe zapisy w rozporządzeniu)

„§ 3. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a, polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:

………………………..

2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę, z wyłączeniem:

a)  praktyk zawodowych, o których mowa w pkt 2a i 2e,

b) zajęć praktycznych dla uczniów semestrów programowo najwyż­szych szkół policealnych, o których mowa w pkt 2b,

c) zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas progra­mowo naj­wyższych branżowych szkół I stopnia kształcących się w za­wodzie, dla któ­rego podstawa programowa kształcenia w zawo­dzie, określona w przepi­sach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmie­niu obowiązu­jącym przed dniem 1 września 2019 r., przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym albo do uzyska­nia kwalifikacji do wykony­wania pracy na stano­wisku kierowcy i umie­jętności kierowania pojazdem silnikowym, o których mowa w pkt 2c,

d) staży uczniowskich, o których mowa w pkt 2d;

2a) od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidu­alnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnolet­niego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2b) od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyż­szych szkół policealnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełno­letniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2c) od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. c, przez uczniów klas pro­gra­mowo najwyższych branżowych szkół I stopnia po uzyskaniu zgody ucz­nia, a w przy­pad­ku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2d) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość rea­li­­zacji stażu uczniowskiego przez uczniów klas programowo najwyższych branżo­wych szkół I stopnia i uczniów klas III techników u pracodawców lub w indywidu­alnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przy­pad­ku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica,

2e) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów klas III techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

3)  w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.” 

Należy zwrócić uwagę, że możliwość prowadzenia zajęć praktycznych dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, o której mowa w § 3 pkt 2c dotyczy tylko przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. c, to jest przypadku zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy. Na staże uczniowskie organizowane u pracodawcy nie nałożono ograniczeń, zależnych od podstawy programowej.

Kolejne, dodane ostatnią nowelizacją. punkty 4 – 6 cytowanego wyżej paragrafu dopu­szczają, od 16 maja do 7 czerwca 2020 r., możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych i rewalida­cyjno-wychowawczych dla uczniów wszystkich typów szkół, także szkół prowadzą­cych kształcenie zawodowe (pkt 4) oraz obligują dyrektora szkoły (dyrektora szkół ponadpod­sta­wowej od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 r.) do zapewnienia uczniom konsultacji z nauczy­cielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne i zapewnienia uczniom możliwości skorzy­stania z biblioteki szkolnej (pkt  5 i 6). Przepis pkt 6 obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone w szkole ponad­pod­­stawowej, w tym zajęcia praktyczne prowadzone w szkole. Zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia dopuszcza się możliwość zakwaterowania uczniów w internacie.    

„§ 3. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a, polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowaw­czej i opiekuńczej, z tym że:

………………………..

4) od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspoma­gania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowa­dzącym, i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orze­czenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orze­cze­nie o potrzebie zajęć rewali­dacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczes­nego wspomagania rozwo­ju dziecka; zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia;

5) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r.  uczniom klasy VIII szkoły podsta­wowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowa­dzącymi zajęcia edukacyjne, w szczegól­ności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblio­teki szkolnej;

6) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podsta­wowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycie­lami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

7) od dnia 22 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość zakwater­owania uczniów w internacie zorganizowanym w szkole, w szczegól­ności uczniów, którzy korzystają z konsultacji, o których mowa w pkt 5 i 6.” 

Dzięki nowelizacji przepisów § 2 ust. 1 nie ma już ograniczenia na funkcjonowanie burs, w których mogą być zakwaterowani uczniowie korzystający z konsultacji.  Z treści punktu § 2 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia na mocy § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia zmieniającego (Dz.U. poz. 871) usunięto zapis, dzięki któremu ograniczenia obejmowały bursy (słowa „placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania” zastąpiono słowami „domów wczasów dziecięcych”)

W związku ze zmianą terminu ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oraz umożliwieniem realizacji części zajęć w kontakcie z uczniem, uległa zmianie także treść ustępów 1 i 3 w paragrafie 3a, dotyczących funkcjonowania jednostek systemu oświaty, których działalność zostaje częściowo ograniczona.

„§  3a.  1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z zastrze­żeniem ust. 4 oraz § 3 pkt 2–2e i 4–7.”

Analogicznie zmieniono ust. 3 dotyczący jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1a. Należy zauważyć, że z katalogu jednostek systemu oświaty podlegających ograniczeniu określonego w § 2 ust. 1 ostatnia nowelizacja usunęła, obok wyżej wymienionych burs, placówki oświatowo-wychowawcze (w tym m. in. schroniska młodzieżowe). W katalogu jednostek podlegają­cych ograniczeniu określonym w ust. 1a tego paragrafu zmieniono zapis pkt 3: „specjalnych ośrodków wychowawczych” na „szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach wychowawczych” (przepis wchodzi w życie 25 maja 2020 r.)  

Zmieniono treść § 3a ust. 4 przesuwając termin możliwej realizacji kształcenia prak­tycz­nego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych do 7 czerwca 2020 r.:

4. W okresie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych może być realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika – po uzyskaniu zgody jego rodzica.”                           

Przepisy § 4a dotyczące obowiązku ograniczenia świadczenia pracy przez pracow­ników wymienionych w § 2 ust. 1 i 1a jednostek na ich terenie, zostały znowelizowane poprzez zmianę terminu obowiązywania na 7 czerwca 2020 r. i wskazanie § 3, w którym mowa o przypadkach wyłączenia tego ograniczenia:

„§  4a.  1.  W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. na obszarze kraju ogra­nicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, przez ograniczenie obowiązku świad­czenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 3, oraz jeżeli jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, o którym mowa w § 3a ust. 2, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

2. W okresie od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1a, przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracow­ników tych jednostek na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, o któ­rych mowa w § 3, oraz jeżeli jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, o którym mowa w § 3a ust. 2, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.”

W § 4d rozszerzono przypadki stosowania odrębnych przepisów i wytycznych ministra właściwego ds. zdrowia i GIS oraz ministra właściwego ds. oświaty i wychowania:

„§ 4d. Do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ogra­niczone albo zawieszone, oraz w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2a – 2e i 4 – 7 oraz § 3a ust. 4, stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkol­nego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych w zakresie klas I – III i szkół artystycznych realizujących kształ­cenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej oraz szkół policealnych w zakre­sie semestrów programowo najwyższych – także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”

II. Znowelizowane przepisy rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobie­ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 539, 564, 657 i 781) dotyczące kształcenia ponadpodstawo­wego, w tym zawodowego (branżowego) oraz kształcenia ustawicznego.

Przepisy § 3 pkt 2, 3 i 5  po nowelizacji określają przypadki prowadzenia zajęć prak­tycz­nych w miejscu ich prowadzenia i warunki realizacji tych zajęć przez uczniów (słu­chaczy) semestrów programowo najwyższych szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas programowo najwyższych branżowej szkoły I stopnia (dodane litery a i b w punkcie 2), a także przypadki prowadzenia praktyk zawodowych u praco­dawców  dla uczniów klasy III technikum (pkt 3) i staży uczniowskich u pracodawców dla uczniów klas programowo najwyższych branżowej szkoły I stopnia i uczniów klas III technikum (pkt 5).

§3. 1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:

1) teoretycznych przedmiotów zawodowych;

2) zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzysta­niem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, a także w miejscu ich prowadzenia w przypadku;

a) zajęć praktycznych dla uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucz­nia – po uzyskaniu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystą­pieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego In­spektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

b) zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie określona w przepi­sach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 wrze­śnia 2019 r., przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania poja­zdem silnikowym albo do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stano­wisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyska­niu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy;

3) praktyk zawodowych dla uczniów szkoły policealnej i uczniów klas III technikum realizowanych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, na warunkach określonych w § 4 ust. 1b, po wyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 1a pkt 4; (zmiana punktu wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.)

4) praktyk zawodowych dla uczniów technikum – w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1a pkt 3.;

5) staży uczniowskich dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i uczniów klas III techników u pracodawców lub w indywidualnych gospo­darstwach rolnych, na warunkach określonych w § 4 ust. 1b, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego rodzica. (zmiana wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.)

Zgodnie z zacytowanym wyżej, niezmienionym przepisem § 3 pkt 4 pozostawiono jako formę realizacji praktyk uczniów technikum formę projektu edukacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1a pkt 3, realizowanego we współpracy z pracodawcą.  W § 4 ust. 1 zmieniono zdanie drugie umożliwiające skrócenie czasu trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przypadku realizacji praktyk zawodowych w okresie ferii letnich (skreślono zapis o nieskracaniu tego czasu). W ust. 1 pkt 4 umożliwia się odbywanie praktyk zawodowych w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia w zawo­dzie uczniom III klasy technikum. W ustępie 1b objęto wymaganiami dotyczącymi prowadzenia praktyk zawodowych także staże uczniowskie. Dodane ostatnią nowelizacją ustępy 1c i 1d ustalają treść zapisów w dokumentacji przebiegu nauczania w przypadku zaliczenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego, wolontariatu oraz stażu zawodowego jeżeli nie ustalono oceny za staż:

„§ 4. 1. W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplano­wa­nych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjo­no­wania jednostek systemu oświaty, praktyki te realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo najwyższych. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wycho­waw­czych dla uczniów odbywających te praktyki (nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu) może ulec skróceniu jeżeli organizacja pracy tego wymaga.

1a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy:

1) uczeń szkoły policealnej i technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

2) uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

3) uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;

4) uczeń szkoły policealnej i klasy III technikum odbędzie praktyki zawodowe w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego rodzica, na udział w prak­t­ykach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. (zmiana punktu wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.)

1b. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe i staże uczniowskie zapewnia prowadzenie tych praktyk, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

(zmiana wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.)

1c. W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 1a pkt 1, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniona” lub „zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia.

1d. W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, jeżeli ze zrealizowanego stażu zawodowego nie została ustalona ocena, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniona” lub „zwolniony” oraz podstawę prawną zwolnienia.

Dodane ostatnią nowelizacją przepisy § 9b obarczają dyrektora szkoły odpowiedzial­nością za organizację konsultacji dla  uczniów, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów:

„§ 9b. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację konsultacji dla uczniów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w tym w szczególności ustala formę tych konsultacji, z uwzględnieniem przepi­sów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpie­niem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspek­tora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowa­nia, a także przeka­zuje uczniom i ich rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji. (zmiana wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.)

W rozporządzeniu zmieniono także przepisy dotyczące zawartości Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (§ 9 ust. 1) oraz wprowadzono zmiany przepisów dotyczące, przedszkoli, szkół podstawowych i szkół artystycznych.

Opracował: st. wiz. Czesław Stawikowski