WAŻNE – INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU CZELADNICZEGO